நியூசிலாந்து எரிமலை அனர்த்தம்! இலங்கை குடும்பம் மயிரிழையில் உயிர்தப்பியது!மெல்பேர்னில் $750 000 டொலர்களுக்கு ஏலமிடப்படவுள்ள 0.4g நிலவுத்தூசி!கார் ஓட்டும்போது கைபேசி பயன்படுத்தினால் கமரா எப்படி கண்டுபிடிக்கும்?தைராய்ட் பிரச்சினை வராமல் தடுப்பது எப்படி?

நியூசிலாந்து எரிமலை அனர்த்தம்! இலங்கை குடும்பம் மயிரிழையில் உயிர்தப்பியது!மெல்பேர்னில் $750 000 டொலர்களுக்கு ஏலமிடப்படவுள்ள 0.4g நிலவுத்தூசி!கார் ஓட்டும்போது கைபேசி பயன்படுத்தினால் கமரா எப்படி கண்டுபிடிக்கும்?தைராய்ட் பிரச்சினை வராமல் தடுப்பது எப்படி? posted on AEDT December 15, 2019, 7:06 am

AEDT December 15, 2019, 7:06 am

Comments

0

Please Login to comment

Share & Care

Join thousands of others on indianinfo - make connections, find homes, sell your stuff, and more.

Add a listing