11/12/2019 ஆஸ்திரேலியச் செய்திகள்இந்திய குடியுரிமை சட்டத்திருத்தம் – ஈழத் தமிழர்கள் புறக்கணிப்பு! சிட்னி புதுவருட வாணவேடிக்கை நிகழ்வை நிறுத்தக்கோரி கையெழுத்துவேட்டை! இலங்கையிலிருந்து அகதிப்படகுகள் வரும் ஆபத்து தொடர்கிறது என்கிறார் டட்டன்!

11/12/2019 ஆஸ்திரேலியச் செய்திகள்இந்திய குடியுரிமை சட்டத்திருத்தம் – ஈழத் தமிழர்கள் புறக்கணிப்பு! சிட்னி புதுவருட வாணவேடிக்கை நிகழ்வை நிறுத்தக்கோரி கையெழுத்துவேட்டை! இலங்கையிலிருந்து அகதிப்படகுகள் வரும் ஆபத்து தொடர்கிறது என்கிறார் டட்டன்! posted on AEDT December 15, 2019, 7:06 am

AEDT December 15, 2019, 7:06 am

Comments

0

Please Login to comment

Share & Care

Join thousands of others on indianinfo - make connections, find homes, sell your stuff, and more.

Add a listing